top of page

Polityka prywatności

 

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego i innych kanałów komunikacji z Klientem jest firma:

 

SZG Izabela Sakutova

Nowowiejskiego, nr 7, lok. 3

82-200 Malbork

NIP: 5791577996 , REGON: 220020015

umieszczona w CEIDG

Sklep internetowy www.supermenkibiznesu.pl (sklep działający pod adresem supermenkibiznesu.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, zwany dalej Sklepem), poniżej prezentuje swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Użytkownikach.

 

Baza sklepu
Baza Sklepu zawiera dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie. W bazie Sklepu przechowywane są również dane Użytkowników korzystających ze Sklepu służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma SZG Izabela Sakutova. Powierzone Sklepowi dane osobowe Użytkowników, obejmujące w swym zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia, obsługi ewentualnych reklamacji, a w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym (newsletter).


Dane osobowe to dane osobiste lub rzeczowe dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W niektórych sytuacjach wymagamy Państwa danych osobowych na przykład:

- przy zamówieniu (przykładowo: nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące zamówionych przedmiotów, sposób zamówienia i płatności)
- w przypadku kontaktu z naszą firmą
- podczas subskrypcji lub rezygnacji z Newsletterów.

Państwa dane są szczegółowo przetwarzane w przypadku realizacji zamówień, dostawy towarów i realizacji płatności jak i przechowywania dokumentacji zgodnie z ordynacją podatkową i ustawą o ochronie danych osobowych. Oprócz przetwarzania Państwa danych do realizacji zakupów w naszym sklepie korzystamy z nich również w ramach udzielonej nam zgody w celu porozumiewania się z Państwem w sprawie zamówień czy działań marketingowych. Państwa dane osobowe, które zapisujemy i przetwarzamy, są pobierane bezpośrednio od Państwa a nie osób trzecich.

Państwa dane osobowe przekazywane są tylko wtedy osobom trzecim lub są przekazywane do osób trzecich lub od osób trzecich do nas, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy lub rozliczenia, lub wyrazili Państwo na to wcześniej swoją zgodę. W ramach zamówienia niezbędne dane do jego realizacji i realizacji zlecenia otrzymują na przykład zatrudnieni przez nas usługodawcy (jak np. firmy kurierskie). Wymiana danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich zadania. Inne wykorzystanie informacji jest niedozwolone i nie jest praktykowane przez żadnego z naszych zaufanych usługodawców.

Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji jak i usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. W przypadku, gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie w celu poprawienia lub usunięcia danych z bazy na adres:

SZG Izabela Sakutova, ul. Nowowiejskiego, nr 7, lok. 3, 82-200 Malbork

lub na adres mailowy kontakt@izabelasakutova.com.

 

Usunięcie Państwa danych osobowych odbywa się na życzenie, jeśli nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentów i jeśli wystąpili Państwo do nas z takim roszczeniem - w przypadku, gdy dane te nie są już konieczne do realizacji celów związanych z ich zapisaniem lub gdy ich zapis jest niedopuszczalny z innych powodów przewidzianych przez prawo.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas realizacji umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Polityka Sklepu wobec plików Cookies i adresu IP Użytkownik korzystający ze Sklepu jest anonimowy do czasu, aż sam zdecyduje inaczej. Adres IP Użytkownika jest przetwarzany przez Sklep tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo przekazania adresu IP użytkownika organom ścigania w wypadku wykrycia działań mających na celu zniszczenie danych zawartych w Sklepie lub w inny sposób mogących wpłynąć na prawidłowość funkcjonowania Sklepu.

W procesie realizacji w/w wspomnianych celów Sklep może skorzystać z narzędzi oferowanych przez podmioty trzecie, jednak w żaden sposób nie udostępnia danych osobowych oraz danych, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji Użytkownika za pomocą plików cookies.

Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki, aby uniemożliwić stosowanie plików cookies bądź też ich automatyczne wymazywanie po zakończeniu wizyty w Sklepie. W większości przeglądarek internetowych w menu pomocy przeglądarki, Użytkownik może znaleźć informację jak zarządzać swoimi cookies. Znaleźć tam również można informację jak je usunąć oraz jak w przyszłości zablokować możliwość zapisania cookies na komputerze Użytkownika.
Sklep nie rekomenduje usuwania cookies ani ich blokowania ponieważ może to utrudnić dokonywanie zakupów w Sklepie, a w niektórych przypadkach całkowicie to uniemożliwić.

bottom of page